කාටූන්

මුහම්මද් ගේ ප්‍රතිරූපය

ඉස්ලාම් ආගමේ ප්‍රචාරක නිදහස

අයිෂා සහ මුහම්මද් - මුහම්මද් අයිෂා විවාහ කර ගන්නා විට ඇගේ වයස වූයේ අවුරුදු 5ක් පමණි

අයිෂා සහ මුහම්මද්

මුහම්මද් ගේ judgement day පිළිබද ළකුණු - මේ අනුව හිරා කන්ද මතින් සද දෙකට පැලී එක් අඩක් වම් පසිනුත්. අනික් අඩ දකුණු පසිනුත් දිස්වේ

ඉස්ලාමීය අන්තවාදයෙහි පැතිකඩක්

ජිහාද්

මුහම්මද් හා සාමය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s