අටුවාව ගැන

පෙරමුණේ රාළගෙ අටුවාව, මේකෙ කාරිය මොකද්ද? දේශපාලකයන් හා මාධ්‍ය අපිව අන්දවන බව අපි දන්නවා. ඒ අයගේ ඇන්දවීම් ගැනත්, බ්ලොග් අවකාශයේ ඉන්න සමහර බ්ලොග් කරුවන්ගේ ඇන්දවීම් ගැනත් අපි කතා කරමු. සමහර ආගමික ග්‍රන්ථ වල කරන ඇන්දවීම් ගැනත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. අපි බලමු එක්වෙලා මොනවද කරන්න පුළුවන් කියල. අපට ලියන්න පුළුවන් peramune.rala@gmail.com කියන විද්‍යුත් ලිපිනය ඔස්සේ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s