අටුවාව ගැන

පෙරමුණේ රාළගෙ අටුවාව, මේකෙ කාරිය මොකද්ද? දේශපාලකයන් හා මාධ්‍ය අපිව අන්දවන බව අපි දන්නවා. ඒ අයගේ ඇන්දවීම් ගැනත්, බ්ලොග් අවකාශයේ ඉන්න සමහර බ්ලොග් කරුවන්ගේ ඇන්දවීම් ගැනත් අපි කතා කරමු. සමහර ආගමික ග්‍රන්ථ වල කරන ඇන්දවීම් ගැනත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. අපි බලමු එක්වෙලා මොනවද කරන්න පුළුවන් කියල. අපට ලියන්න පුළුවන් peramune.rala@gmail.com කියන විද්‍යුත් ලිපිනය ඔස්සේ.

78 thoughts on “අටුවාව ගැන

  • Another Invitation to my loving Rala….
   In the articles you present you are much worried about the age of Aisha(r.a).
   Where you assume that she was similar to the year 6 girl in sri lanka. And you mislead the people that Islam allowed to marry six year girl. again comparing the year 6 girl of sri lanka to Aisha(r.a). And through out the wordings and texts in your article I’m in a doubt of the moral character. You have presented cartoons which cleary shows your intention of Critisizing Islam. As a father of 2 Children I hope you have to deal such things better than this.. To critisize a fact on Islam first you must know what Islam says about the fact. How can you think what we think. I have been inviting you for many times thus you didn’t accept the request…

   Specially you have posted an article regarding female circumcision. But most the narrations you have presented are weak. And some of them really don’t promote what you say regarding female circumcision. You have posted a pic of lion in your blog. But it is doubtful..

   If you translate Ali Sinnas articles you must accept what he says in his articles. But you reject to debate. Ok in any case if you want to accept the request. let me know… But I want to say something our Christian brothers are brave than you I hope. they are honest in their mission though they critizise islam.

   This is how we debate.. we don’t hide and put wrong information. and we don’t lie. IF we have a mistake we will correct ourself. The debate which is arranged.

   http://www.onlinepj.com/PDF/Oppattam-English.pdf

   • Where you assume that she was similar to the year 6 girl in sri lanka. And you mislead the people that Islam allowed to marry six year girl. again comparing the year 6 girl of sri lanka to Aisha(r.a)

    I don’t assume anything. If there was anything to assume we can think Aisha was more immature than a current 6 year old in SL. Read about Secular trend of menarche. Aisha would have completed puberty at a much later age than a 21st century Sl girl. So your argument falls flat on face. (BTE menarches does not mark no end the procces of puberty, rather another milestone of it)

    Specially you have posted an article regarding female circumcision. But most the narrations you have presented are weak. And some of them really don’t promote what you say regarding female circumcision. You have posted a pic of lion in your blog. But it is doubtful

    If female circumsicion is based on such weak arguments, why don’t islamists ban it altogether? Not banning such a mutiliating procedure shows that Muslims accept it, although not in Quran.

    If you translate Ali Sinnas articles you must accept what he says in his articles. But you reject to debate. Ok in any case if you want to accept the request. let me know… But I want to say something our Christian brothers are brave than you I hope. they are honest in their mission though they critizise islam.

    I rarely use Ali Sina’s material as reference. But I do read them, but I always go back to sources (i.e. Quran and Hadiths) to check. I don’t vomit what Ali Sina says. Most of the things are in response to SL Muslim scholars

   • Dear Shan

    Can you please explain to us without euphemisms,what is morally right about having sex with a 6 year old girl ,be it 21st century SL or 7th century Arabia ?
    You have to admit the fact that Koran might have got it wrong OR you have to admit the unsavory truth about your prophet.

    I do not wish to disrespect. Bur logically this is what I see.

    If I’m wrong please clarify me.

    Thanks

   • I told you that my arguments are based on my researches. We are challanging the people about the narrations regarding female circumcision. Muslim can be wrong but Islam can not be. If a christian make a mistake the religion is not mentioned but if a Muslim make a mistake you accuse Islam.
    Just because one say he is Muslim and he says female circumcision is Islamic how can I trust him. He has poor knowledge in Science of Hadith. As I have said refute my arguments. Even I’m fighting with muslims who say female circumcision is islamic. We are ready to debate that even. So don’t worry on that case.

    And regarding the female circumcision your article is not authentic as the information in it are not sahih. Period….

    But we can analyse more on Aisha(r.a)
    Now come to Aisha(r.a) case.
    You are not clear in the reply… Do you think Aisha(r.a) was similar in body structure, mentallity, and confidence like a 6 year girl in SL. If you can not prove it then your argument are weak because it is generic…… If she is qualify enough to be mature girl then your arguments again fails.. Age is not a problem if she is qualified to be a matured girl.

    And depend on the hadith no educated muslim would say it is ok to marry a girl with age 6. See brother if we want to know what Islam says about marriage we have to bring all the corresponding teachings togather to find the rulling. So Islam says to ask the permission from the Bride before the marriage… Now what brother…. And please wait till I translate our article regarding this matter to English and Sinhala. Soon we will publish that (regarding the authenticiy of these narrations)

    As a helpful reference… she led an army agains Ali(r.a) where you can not see similar characters in her age.. This is what arab girls(please don’t divert the topic at this point).

    Age age of marriage is according to the area they live. In sri lanka 18 . In texas 14 for the girl.. as they are qualified for the marriage…

    And I want to ask brother Daniel. Do you bother about the age gap or the age of Aisha.. So that I can reply clearly…

   • Dear Shan

    I’m bothered about the age rather than the gap. Though personally hard to believe that Mohommed would marry a six year old .
    This is why Koran should be questioned. See ,if humans are endowed with superior intelligence compared to other animals,shouldn’t humans use it to question/understand logically ?
    If this is not the case then what is the use of intelligence
    Anyway I think rather than comparing Aisha to some sort of a supernatural you have to admit Koran got her age wrong or at least people who interpreted got the age wrong

   • To brother danial…
    You are interested about the story… I hope you never read the story by yourself.. So can you please show me the story in the Koran as you mentioned in the reply…. please… You are saying this is why Quran should be quesetioned..? So do you find this story in the QUran.. (im not diverting the story rather preparing the stage for the arguments)

    Again all the arguments will stand if Aisha is same as todays girls. I have already mentioned if you assume that her body structer, her strength, her height her talents, her leadership, her knowledge, her courage, her mentality to todays girls then it is not fair. Read about the puberty age of Arab girls and the people who near to the equater. We have to analyse the subject contextually..

    Hoping you are a christian. I would like to bring this to you.. You say it is not moral. But if you fair on this then the same morality must be analysed in your bible( we can do this later time) You can arrange the missionary to debate on this topic.)

    And in you previous reply you have said… “having sex with six year” please show me the reference in the Islamic sources for this.. you said in the koran right?

    And what is wrong if Aisha was qualified for marriage. Again back of your mind the comparision exist to SL girl that is why you might reject the fact I hope….

    I hope you would consider all the aspects in my reply and waiting for a satisfactory reply…

    God bless you…

   • //Again all the arguments will stand if Aisha is same as todays girls. I have already mentioned if you assume that her body structer, her strength, her height her talents, her leadership, her knowledge, her courage, her mentality to todays girls then it is not fair. Read about the puberty age of Arab girls and the people who near to the equater. We have to analyse the subject contextually..

    Dear Shan, There is no way a 6 year old can be a mature adult under any circumstances. There are instances of girls of 6 attaining menarche, but that is a illness called precocious puberty.

    Arab world and equatorial countries age of menarche (12 – 14) is higher than that of temperate countries (10 – 12). Hence an average Asian girl completes her puberty much later than an European girl. It is plain BS to call a 6 year old an “adult” under the most rose tinted glasses that ever existed.

    And, you may ask my qualifications on this. FTR I am a post graduate doctor, and above are to the best of my knowledge.

   • The hadith clearly say Aisha went at the age of 9.
    As a doctor Migara.. tell me is this not possible in this age..
    Because I have seen a case of 6 year girl in my place who came to the age…..

    And you brininging medical reasons.. welcome..

    Through the references of History we can not say she was not mature at the age of 9. Hadith clearly says this….

    So as a doctor can you please explain about these links.

    http://www.dailymail.co.uk/health/article-1286253/More-girls-starting-puberty-age-nine.html

    http://www.avert.org/puberty-girls.htm

    http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/health/article7148975.ece

    So if the cases are recorded.. So what…

    And tell me more about the precocious puberty? Can you please send some references so that I can learn more about that… ? Books you read at the campus etc… please..

    So after learning that I can have a medical discussion with you… :-)… just kidding…

    Brother there are cases that girls coming to age at 9.

    This disscussion is about an allegation of having sex with a six year girl. Where there is no record in islamic sources…

   • @ Daniel (assume you are a christian)
    See the moral of God’s commandment..

    Numbers 31:17-18 King James Version (KJV)
    17 Now therefore kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him.

    18 But all the women children, that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves.

    Is this moral or.. marrying a girl of 6 as a wife and take her home at 9 as the wife. And live togather with love and passion like husband and wife…
    Which is moral…?

   • Dear Shan

    Of course I do analyze the Bible. There are lots of instances where I disagree with it. for example ethnic cleansing of Benjamin Clan ,massacre of the Canaanites etc.. I do NOT believe in Eye for an Eye argument presented in the Old Testament.
    Similar rather than confining yourself to a intellectual straightjacket try to question what you read and hear. Both Koran and Bible written by humans and therefore encapsulates common human frailties. Same goes for other religions/philosophies .

    Thanks

   • The hadith clearly say Aisha went at the age of 9.
    As a doctor Migara.. tell me is this not possible in this age..
    Because I have seen a case of 6 year girl in my place who came to the age…..

    6 or 9, does not matter, and at even 12 a girl is not an adult. Girls do attain puberty at 9, but attaining menarche does not mean they are mature enough for child bearing and reproduction. That is the very reason pregnancies under 18 are discouraged and regarded as high risk, as it harms both mother and the child.

    And you brininging medical reasons.. welcome..

    Through the references of History we can not say she was not mature at the age of 9. Hadith clearly says this….

    Answer is simple, At 9 years no girl has ever been mature enough to bear children. There had been 5 billion pregnancies in last 25 years, and in the minute number that occured below 12, NO ONE was mature enough to bear a child. Face it, it’s a proven thing that no girl is mature enough at 9 years to even have sex.

    So as a doctor can you please explain about these links.

    http://www.dailymail.co.uk/health/article-1286253/More-girls-starting-puberty-age-nine.html

    http://www.avert.org/puberty-girls.htm

    http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/health/article7148975.ece

    So if the cases are recorded.. So what…

    So what? It proves nothing that a girl is mature enough at 9. It just says girls starts attaining puberty at a younger age. So Aisha would have been terribly immature compared to the modern girls. The problem with uneducated people or people who are blinded by religous faith is that they think menarche signals the adulthood, which is a massice myth. It neither starts or ends the puberty, it’s just another episode in it. So dear, your links have no value at all. You can keep trying very hard, but you will always be on the losing side against scientific community.

    And tell me more about the precocious puberty? Can you please send some references so that I can learn more about that… ? Books you read at the campus etc… please..

    So after learning that I can have a medical discussion with you… … just kidding…

    Brother there are cases that girls coming to age at 9.

    This disscussion is about an allegation of having sex with a six year girl. Where there is no record in islamic sources…

    Just type the word in Googl;e and there are many sources for lay people. I can give some scientific sources as well, but will be very boring for you.

    Once again, coming of age / menarche does not mean the girl is an adult, have sex or children. And get that myth off your head as soon as possible.

   • @ daniel & migara… Then ok…
    for you both Quran and Bible is not the word of God rather human. then no point of discussing that.. Since you accept that bible has mistakes your salvation can not be depend on the Bible.. ok leave it. I thought you was a Christian. sorry for that…

    Now come to case of Aisha if you see the replies I’m making then you can judge. Since no one is comming for a face to face debate. certain things can not be discussed effectively.
    These type of Blogs are rarely read by neutral people. So I can not expect all the commentors will agree on me. But it is my duty to respond to the allegation made towards prophet. (Drawing cartoons etc…..)

    Brother migara what do you think about this…
    are you truly migara or peramunerala…? :-) ;-)

    http://www.answering-christianity.com/thaigal.jpg is an example

    And brother migara your reply doesn’t refute my points rather just telling 9 year girl is not mature enough to have sex.. That it.. docter…

    Operation Success but patient is Dead… ;-)

   • @ Shan:

    [Brother migara what do you think about this…
    are you truly migara or peramunerala…? :-) ;-)

    http://www.answering-christianity.com/thaigal.jpg is an example

    And brother migara your reply doesn’t refute my points rather just telling 9 year girl is not mature enough to have sex.. That it.. docter…

    Operation Success but patient is Dead…]

    I am not a christian, so answering Christianity doesn’t make me any sense because I don’t know the bible. Same with the Koran too. But if some one says 9 year old is mature enough to have a married life, either that person is working for pedophiles or just out of his mind.

    Now by posting that news what are you trying to prove? Does it prove that this girl was mature enough both physically and mentally for motherhood? The news never mentions it! Actually it is news because it is a crime / abnormal behavior for civilized people. And the news item never even mentions the birth weight or the consequences of the mother afterwards. Simply you haven’t raised ANY point to refute. You have just posted a news item and left the rest for your “wishful thinking” to postulate. Sorry dear, you are barking up a wrong tree here.

   • @ migara… you are brining a civilized argument… good
    in sri lanka 18 is the minimum age so below that is not civilized. but in usa 16 is the minimum age. That is not civilized to sri lanka. in txas 14 is civilized. that is not civilized both in sri lanka and usa. In islam the girl who is ready for marriage is the minimum regardless of the age..
    So that is not civilized for you i hope..

    I posted the link to show that her appearance with a baby for the reply you gave that such a girl is not ready for sex.

    hello doctor how can you say Aisha was not qualified for the marriage. If you against pedos.. why don’t you debate face to face… …

    And you know brother this narration is reported by Aisha herself. So do you believe in Aisha when she says she went to prophets house when she was 9… ?

    Or do you believe all the narrations she told..

    Why this cherry picking…? If you believe her saying then you have to beleive all the narrations she tells other wise you have double standards…

    If you don’t beleve what Aisha says then you can’t even beleive when she says she was married at 9.

    (As I said the weak hadith type ‘Shaad’ will dominate here. But ddin’t talk that)

    If you believe Aisha then she has told “there is one God who create the universe”. If you say Aisha is mad then you can not obviously belive when Aisha says she was married at 9 because she is virtually mad now…..?

   • [in sri lanka 18 is the minimum age so below that is not civilized.]

    You are wrong. Muslims can marry at 12!

    [but in usa 16 is the minimum age. That is not civilized to sri lanka. in txas 14 is civilized. that is not civilized both in sri lanka and usa. In islam the girl who is ready for marriage is the minimum regardless of the age..So that is not civilized for you i hope]

    No it is not. In Islam the criterion for readiness of marriage is only menarche, which is wrong. I don’t know about texas, but I think that is minimum age for consent for sex, not marriage. But still you have not provided any evidence a 9 year old girl is mature enough to marry.

    And in ancient Incas, human sacrifice was a common and glorified act. Does that make human sacrifice correct? Yes or No?

    [I posted the link to show that her appearance with a baby for the reply you gave that such a girl is not ready for sex.]

    I still say the same. Girl of 9 does not know what is sex, what is consent or what is voting. You have not given a single evidence to say the contrary

    [hello doctor how can you say Aisha was not qualified for the marriage. If you against pedos.. why don’t you debate face to face… …]

    Burden of proof for exception of the law is with you. Prove that Aisha was mature enough, or was an adult

    [And you know brother this narration is reported by Aisha herself. So do you believe in Aisha when she says she went to prophets house when she was 9… ?]

    Does that mean she lied? Then I have no business in discussing this with you

    [Or do you believe all the narrations she told.. Why this cherry picking…? If you believe her saying then you have to beleive all the narrations she tells other wise you have double standards… If you don’t beleve what Aisha says then you can’t even beleive when she says she was married at 9. If you believe Aisha then she has told “there is one God who create the universe”. If you say Aisha is mad then you can not obviously belive when Aisha says she was married at 9 because she is virtually mad now…..?]

    I don’t believe or disbelieve what Aisha says, it’s up to you to believe or disbelieve. But do you accept that she was 9 when she marriage took place? Yes or no? And since she was a little girl of 9, would have repeated what prophet would have uttered. Once again, your claims become more and more hollow.

   • See doctor eventually escaping…
    IF you believe what Aisha says then you have to believe all she says. Since this act is not touched with religious matters we don’t give much preference. It is you give preference.

    We don’t accept all the narrations of Aisha(according to science of Hadith) but for this discussion I ddn’t touch the science. Rather saying Aisha was mature enough at 9 for the marriage.. You are saying I haven’t mentioned any proof. But let the viewers decide. oh I forgot. most viewers are one side guys ne… doesn’t matter. this is why I wanted this to bring it to open ground.

    . Since you don’t know about texas I would ask you to read on that.

    Marrage and Human sacrifice.. same or different…? :-)

    You can not say girl of 9 doesn’t know what is sex. if you say so no point coz I have posted the case in thai
    and specially.. And how you can say Aisha didn’t know about sexual life brother.

    Aisha was not mature ah? then why did she accept the request of marriage. she could have rejected it. In Islam
    woman has the total right to do that. And she refused this at her age 6.

    I hope being a pedophile you know their mentality. does that menatality reflect among prophet and Aisha
    or pure love and passion. And moreover if the couple wants then how you can reject it?

    If they like each other.. what is the problem?

    Do you believe what Aisha says.. because it is you bring the allegation.
    you know I can reject this news if this news contradic with any other narration logically
    [Shaad narrations in science of hadith] I want to repeat I don’t like to go inside that
    because I want to keep that for a open ground discussion..

    Can you suggest me a minimum age brother.. So that I can check if it is civilized…?

  • Ok atleast rala nathuwa wena kawuruhari representator kenek…
   Lots of people reading this blog but no one is ready to come and talk.. :-) even after we invite…

   Truth will perish the falsehood brother… rala….

   • දැන් ඔයා කියනවනේ අයිෂ ලංකාවේ අවුරුදු 6 ක ළමයෙක් වගේ නෙමේ කියල පහල තියෙන URL එකේ Video එක බැලුවම ඔයාට තේරෙයි අයිෂ ලංකාවේ අවුරුදු 6 ක ගැනු ළමයෙක් වගේ කියල. මොකද මේ Video එකේ එක තැනක කියනවා අයිෂාව නබි තුමාට යෝජනා කරද්දී අයිෂ සෙල්ලන් කරකර හිටියේ කියල. එකෙන් කියන්ඩ පුළුවන් අයිෂ සාමාන්‍ය අවුරුදු 6 ක ගැනු ළමයෙක් වගේ කියල. මොකද ඒකාලේ දැන් වගේ දැල් පන්දු වගේ ක්‍රීඩා තිබුනේ නැහැ නේ. අනික මේ Video එක කියනවා අයිෂාව නබි තුමා විවාහ කර ගද්දි ළමයි හදන්ඩ පුළුවන් තත්වෙක හිටියේ නැහැ කියල. අනික මේ Video එකේ කියනවා විවාහ උනාට එකට ජීවත් උනේ නැහැ අයිෂට ළමයි හදන්ඩ පුළුවන් වෙනකල් කියල මේකේ හැටියට අයිෂ නබි තුමා අතර විවාහය සිදු වෙලා තියෙන්නේ අවුරුදු 6 -9 ත් අතර කියලා Video එක බලන්ඩ
    http://www.mashahd.net/video/afebd789062219cec9c8

    හරියටම කිවුවොත් මුස්ලිම් අයගෙන් අයිෂ නබි තුමාව විවාහ කරගද්දී වයස ඇහුවොත් කියන්නේ එක එක වයස් කවුරුත් ඇත්ත කියන්නේ නැහැ. මොකද එයාලගේ හිත දන්නවා එක අද සමාජෙට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා

    අවුරුදු 6 ගැනු ළමයින්ව උගත් මුස්ලිම් වයසක ය බදින්නේ නැහැ හැබැයි අවුරුදු 12 අයව එයාල විවාහ කරගන්නවා එක පහලින් බලන්ඩ පුළුවන් අවුරුදු 12 යි 9 යි 6 යි. වයස් සීමා වල වැඩි වෙනසක් නැහැ.
    http://www.faithfreedom.org/features/news/saudi-marriage-official-married-12-year-old-girl/

   • Brother I hope you have take the things totally different manner…
    You know I too play with small cars. That’s me and my hobby.. So Aisha playing is not a great argument. Even elders play with toys haven’t you see that… So this argument will become a generic argument.. So to prove a fact you can not bring this one.

    And the faithfreedom article. has nothing to do with the subject.. you bring one story to prove the case of Aisha..
    And even in this case if the girl in the article like to marry him. who am i ? who are you to reject the fact. In islam woman must give the permission to the marriage.. Even you can not bring this 12 year girl to Aisha..

    If you worried about the age of girl Are you ready for a open stage discussion on the subject. Because it is you care about this subject this much… right…?

    your posted article says.
    ///Many Muslims believe that following the footsteps of their prophet may help to get a place in the paradise.///
    :-) brother I hope this is because the author of this article doesn’t know anything about what is footstep of prophet…
    marrying a woman of year 6 is not sunnah brother…

    I have been telling this repeatedly. To understand a rulling you have to bring all the corresponding references to the subject to come to the conclution… You just bring the Aisha’s story to prove the fact. What is fair is bring all the references and find the subject…

    And the vid you gave gives the answer clearly. But can’t you see that…?

    හරියටම කිවුවොත් මුස්ලිම් අයගෙන් අයිෂ නබි තුමාව විවාහ කරගද්දී වයස ඇහුවොත් කියන්නේ එක එක වයස් කවුරුත් ඇත්ත කියන්නේ නැහැ. මොකද එයාලගේ හිත දන්නවා එක අද සමාජෙට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා
    :-) Am I not telling the true age…? In the begining of my discussion I have mentioned I don’t represent any one. So what you have to do is you have to refute my arguments..

    අද සමාජෙට ගැලපෙනවද නැද්ද කියල තීරණය කරන ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ නැහැ.
    මේ සඳහා විවාහයට අදාලව ඉස්ලාමය පවසන්නේ කුමක්ද කියල දන ගත යුතුයි.
    විවාහ ජීවිතයට ගැලපෙන වයසේ හිටිය නම්. ශාරීරිකව මානසකිව සුදුසු නම් වයස ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ කොහොමද
    අවුරුදු 18 වුනත් විවාහයකට සුදුසු නැති තත්වයේ ඉන්න පුළුවන්.

    ඉස්ලාමිය විවාහ නීති අද සමාජයට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන්න ඉස්ලාමය විවාහය සම්බන්දව පවසන දේ සම්පුර්නවා
    දන සිටීම අවශ්‍යයි.

    අවුරුදු හයක ලාංකීය දැරියක් සිටිනවා යයි සිතමුකෝ. ඇය විවාහයට සුදුසු නම් මොකෝ. සුදුසු නැහැ කියල අපට කියන්න බහ
    එක ඒ ළමයාගේ අම්මල තාත්තලත් ඇයත් තීරණය කරයි. හරියට aaisha වගේ.

    අනික aaisha වයස නවයේදී තම විවාහ දිවිය පටන් ගත්තේ.

    Expenses will be mine.. My invitation is for a open discussion face to face. brother 0v0 :-) I don’t know your name…

   • ඔයා කියනවනේ දැන් මම දාපු video එක ගැන මම වැරදි විදිහට වටහාගෙන කියල ඒ video එකේ කියන දේ කාල රාමු එක්ක විශ්ලේෂණය(analyse) කරමු.

    (ඔබේ තේරුම් ගැනීම සලකා: 05:50 – 06:30 කියන්නේ විනාඩි 5 තත්පර 50 සිට විනාඩි 6 තත්පර 30 දක්වා කාල සිමාව)

    05:50 – 06:30 කාල සිමාව තුල රුප රාමු කියනදේ “අයිෂට අවුරුදු 6 දී අයිශාගේ අත නබිතුමට දීල විවාහ වෙන්ඩ කිවුව අයිශාගේ පියා”
    06:30 – 07:08 කාල සිමාව තුල රුප රාමු කියනදේ “නබි තුමා මෙම විවාහයට කැමති උනේ නැහැ අයිෂ එතනින් ගියා”
    07:30 – 07:50 කාල සිමාව තුල රුප රාමු කියනදේ “නැවත ඒ හා සමාන සිද්දියක් උනා තවද අවුරුදු 9 ක් වූ ගැහැණු ළමයෙක් තිරනගැනීමට තරම් පරිනත වී සිටියි”
    08:00 – 08:07 – කාල සිමාව තුල රුප රාමු කියනදේ “නබිතුමා හා අයිෂ අතර විවාහය සිදු වුවත් අයිෂට ළමයි හදන්ඩ පුළුවන් වෙන තුරු අයිෂ නබි තුමා එක්ක ජීවත් වීමට ගියේ නැහැ”

    08:00 – 08:07 – කාල සිමාව තුල රුප රාමු කියනදේ ඔබගේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර සපයනවා එකේ කියන හැටියට අයිෂ නබි තුමා හා විවාහ වෙද්දී අයිෂට මවක් වීමට නුසුදුසු වෙයි. මවක් වීමට නුසුසුදුසු කරනා. එක්කෝ අයිෂට මානසික ප්‍රස්නයක් තිබිය යුතුයි. නැත්තම් අයිෂ කායිකව වර්දනය වී නොතිබී තිබිය හැකියි. මානසික ප්‍රශ්ණ තිබුන කියල මේ video එකේ බලද්දී කියන්ඩ බැහැ(හේතුව 07:30 – 07:50 රුප රාමු නිසා). හැබැයි අයිෂ නබි තුමා හා විවාහ වීමේදී ඇයට කායිකව පරිනත නැහැ කියල මේ video එකේ හැටියට කියන්ඩ පුළුවන්. අයිෂ නබි තුමා අතර විවාහය සිදු වී අයිෂට දරුවන් සදියහැකි තුරු ඔවුන් එකට ජීවත් නොවූ නිසා අපිට කියන්ඩ පුලූවන් විවාහය සිදු වීමේදී අයිෂ සාමාන්‍ය ආසියාතික ළදරියක් ලෙස සිටි බව.

    ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කෙලින්ම 08:00 – 08:07 – කාල සිමාව තුල තියෙනවා.
    ආපහු video එක බලන්ඩ
    http://www.mashahd.net/video/afebd789062219cec9c8

    දැන් ඔයා කියනවනේ මම කියනවා කියල අයිෂ නබි තුමා අතර විවාහය සිදු වෙද්දී අයිෂගේ වයස කවුරුත් හරියට කියන්නේ නැහැ කියල . එක මම කියනවා මොකද සමහර ය කියන්නේ මේ විවාහය සිදු වුනේ අවුරුදු 19 – 20 අතර කියල කියනව. දැන් බලද්දී මුස්ලිම් අය කියන විදිහට මේ විවාහය අවුරුදු 6 දී, 9 දී, නැත්තම් 19 දී වෙලා තියෙනවා.

    මේ URL
    http://www.faithfreedom.org/features/news/saudi-marriage-official-married-12-year-old-girl/
    එක දැම්මේ ඔයා කියනවා උගත් මුස්ලිම් අය අවුරුදු 6 ක ගැනු ළමයි කසාද බදින්නේ නැහැ කියල හැබැයි මේ URL එකේ හැටියට උගත් මුස්ලිම් අය අවුරදු 12 ගැනු ළමයි කසාද බදිනවා(මේ URL එකෙන් පෙන්න්වන පින්තුරේ ඉන්නේ ජෝඩුව නම් මේකේ ඉන්න මුස්ලිම් කෙල්ල මාර හුරතල් බන් ඇයි බන් අරු එකී ගැන ඔච්චර සීන් එකක් ඇවිල්ල තියෙන්නේ පවු ඒ කෙල්ල මම නම් ඒකිගේ ඔලුව අතගාල කියනවා නංගි ඔයා තව ඉගෙන ගන්ඩ කියල). නුගත් මුස්ලිම් අය අවුරුදු 7 – 12 ත් අතර ගැනු ළමයින්ව කසාද බදිනවා කියල පුවතක් තිබ්බා.(GAZA වල සිදුවී ඇත)

    ඊලග දේ තමා ඔයා අහනවා අවුරුදු 6 ලංකාවේ ගැහැණු ළමයෙක් විවාහයට සුදුසුනම් බැන්දම මොකෝ කියල. ඒ කියන්නේ ඔයා කැමති අවුරුදු 6 ක ගැනු ළමයෙක් විවාහයට සුදුසු නම් කසාද බදින්ඩ(ඔයා උගත් මුස්ලිම් කෙනෙක් හැටියට)

    ඔයා මොන පදනමකින් විවාහයට සුදුසුයි කියනවද කියල මට හිතෙන්නේ නැහැ.
    මොකද අවුරුදු 6 ළමයෙක් දරුවන් ලැබීමට සුදුසු වුවත් සමහර විට මානසිකව දරුවන් වැදීමට සුදුසු නොවීමට හැකි වෙයි. ළමා අපචාර සිදුවන්නේ ළමා මනස ඒ දේ තේරුම් ගැනීමට තරම් වර්දනය වූ සමාජ අවබෝදයක් නමැති හෙයින් වෙයි.
    තවත් විටක ළමය බහිරව කායිකව හා මානසිකව පරිනතවී සිටියත් එම කුඩා දැරියගේ ගර්භාෂය දරු ගැබක් දර සිටීමට නොහැකි තත්වයක් තිබිය හැකියි. මවට සහ දරුවා යන දෙදෙනාටම ජීවිත අනතුරු වෙයි.
    සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට ශරීරය ඇතුලත ඉන්ද්‍රියන් නොපෙනෙනේ හෙයින් ඔබ කසාදය ගැන අවුරුදු 6 ක් වූ දරුවාගෙන් විමසා ඇගේ ඇතුලත ඉන්ද්‍රියන් ගැන වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් කරන්ඩ.

    ඔබ මට ප්‍රසිද්ද විවාදයකට එන්ඩ අහනවනේ මම ප්‍රසිද්ද විවාදයකට එන්නේ නැහැ මොකද මට ඒ ගැන වැඩක් නැති හින්ද. මම මේ දේ ලිවුවේ ඔයා බ්ලොග් එක කියවන එක්කෙනෙක්ට උත්තර දෙන්ඩ කියපු හින්ද. ඔයා 20 – 23 ත් අතරනේ මමත් ඒ වයස අතර තමා මම මගේ නම කියන්ඩ කැමති නැහැ. නම වැඩක් නැහැ කියන දේ තේරුම් ගන්න.

   • I hope we both in a same track…
    I have said if a six year girl is ok for marriage..
    But looking at her I can decide. Case is very easy.. This is what I ment by uneducated.. peple of Sunnah( and islamic teachings)….

    So looking at sri lankan girls I thought they are not qualify enough for the marriage.. case is over…

    But in the Aishas case how can we bring the same analysis. And if she is qualify enough then what… Throuht out the discussion I have pointed that there is a possibility that year 9 girl is ok for marriage…

    I have given links for that..

    And mainly if Aisha was not qualify for a marriage who would be the first person bring this allegation… :-) It would be enemy of prophet at the time of prophet… But there were no allegation from those people.. Can you show me one enemy at the time of the prophet bring this allegation… Case is over then….. :-)

    It is fair now you bring the allegation since you don’t know much about Aisha… you make her similar to todays girls..

    There is a famous Islamic figure called “Osama bin Zayd (or Zaid)”. I was told that this man was once a leader or one of the leaders of the Muslims who met the Roman Christians. He defeated them. He was only 16 to 18 years old.

    So the point is, Aisha, peace be upon her, might look as child to you, but back then she certainly was considered as “woman” who was qualified for marriage.

    And for the first time I like to make this challenge… If someone in Sri Lanka like to debate this topic on a open stage It will be good..

    Is the girl in this link similar to a 9 year girl you see in our society….??

    ( :-) And there is a weak hadith type called Shaad in order to filter the narrations of Aisha.. We don’t accept all the narratoins according to hadith science…)

    All the discussions are out of the hadith science. I left it because there is no point of going into the science…

    See if you can prove the case very very easily then why is this dragging feet….

    Even Jews at the time of prophet ddn’t make this accusation.
    They considered Aisha as a mature woman to bring an allegation of Adultry…

    I think no point of putting all valuable argument here… I like to bring this argument to a stage…

    But I want to tell that your argument style is very good.. keep it up..

    We are coming front to talk but you brother going away and post comments on such blogs thats it.. why ? Don’t you want to bring the muslims out from the darkness ?

   • බාහිර පෙනුම හා මල්වර වීම පමණක් විවාහ වීමට සුදුසුයි කියන්ඩ බැහැ. බාහිර පෙනුම මගින් ශරීරය ඇතුලත අවයව වල ශක්තිමත්ද කියල බලන එක මෝඩ වැඩක්. දරුගැබක් නිරෝගිව සිටීමට අවශ්‍ය ගර්භාශයේ ශක්තිමත් බව බාහිර පෙනුම මගින් කියන්ඩ බැහැ. අනික් දේ තාම මවක් වීමට මානසික වර්දනය අවශ්‍යයි. අවුරුදු 6 ක් ගැහැණු ළමයෙක් ලොකුවට ශක්තිමත් සේ පෙනුනත් බාහිර සමාජය එක්ක හිටපු කාලය අඩු හින්ද සමාජයෙන් ලැබිච්ච දැනුම අඩු වෙයි. විවාහයට බාහිර සමාජයේ ලැබුණු අද්දැකීම් බලපානවා. මේ හේතු නිසා අවුරුදු 9 ක තායි ළදරියක් මවක් වුවත් එය නුතන සමාජයට ගැලපෙන දෙයක් සේ සලකන්නේ නැහැ.

    යුදෙව්වෝ, පර්සියනුවෝ සහ අනික් මුස්ලිම් නොවන අය නබි තුමාට විරුද්දව මොනවත් කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒ සමාජ වලත් ඒ කාලේ කුඩා ළදරියන් සමග විවාහ වුණා. එක හින්ද අයිෂ අවුරුදු 6 දී අනික් ළදරියන්ට වඩා වර්දනය වෙලා හිටිය කියන්ඩ මේ දේ හේතුවක් නෙමේ. ඒ කාලේ ළදරියන් සමග විවාහය සාමාන්‍ය දෙයක්.

    අනිත් දේ තාම අයිෂ අලිට එරෙහිව සටනක් මෙහෙයවීම මගින් අයිෂ නබි තුමා හා විවාහ වීමේදී අයිෂ සාමාන්‍ය අවුරුදු 6 ක වයසේ ගැහැණු ළමයෙක් ට වඩා වෙනස් කියන්ඩ හේතුවක් නෙමේ. මොකද මෙම සටන වුනේ අයිෂ අවුරුදු 19 විතර වෙද්දී.(අයිෂ අවුරුදු 10 ක් නබි තුමා සමග විවාහ දිවිය ගෙව්වා). මෙම සටනට අයිෂ අවුරුදු 10 නබි තුමා සමග සිටීමේ ලැබූ අද්දැකීම හා අයිෂ නබි තුමාගේ ප්‍රියතම භාර්යාව නිසා අයිෂ හට මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ගේ ඇති පක්ෂපාති බව බලපන්ඩ ඇති.

   • Brother… todays girl at the age of 9 possibly not qualify for the marriage. Then it is prohibited in islam for such marriage..

    But was that same in Aisha.. how can you assume that..

    Aisha was lived lovely with the prophet in a manner that no modern couple have lived. So does that mean todays girls don’t know how to romance and love.

    Both of them play to gather. They have running races. When prophet used to pray Aisha put her leg accross prophet expecting that prophet would touch her. When prophet practicing archery Aisha put her chin on the shoulder and disturb prophet to play. And Aisha has narrated how prophet treated her when she had menses. any many more narrations shows that Aisha was qualify enough for marriage. because as you say such experiences would be among 19 year girls right…?

    What you are saying is correct that a girl should have experiences. But what if Aisha got knowledge morethan this from the messenger of God. So these arguments are generic and will not prove anything..

    And you know brother this narration is reported by Aisha herself. So do you believe in Aisha when she says she went to prophets house when she was 9… ?

    Or do you believe all the narrations she told..

    Why this cherry picking…? If you believe her saying then you have to beleive all the narrations she tells other wise you have double standards…

    If you don’t beleve what Aisha says then you can’t even beleive when she says she was married at 9.

    If you believe Aisha then she has told “there is one God who create the universe”. If you say Aisha is mad then you can not obviously belive when Aisha says she was married at 9 because she is virtually mad now…..?

    Brother I’m telling truly; why we can have a table discussion on this….? I thought lions are brave.

   • 1. වසර 9 දී අයිෂා වැඩුණු කාන්තාවක් ලෙස හැසිරුණු බවට ඔබට සැපයිය හැකි කාරණා මොනවාද?

    2. සෞක්‍යය, පෝෂනය ආදිය වඩාත් දියුණු අදට වඩා වසර 1400කට පෙර අයිෂා දැනට සිටින දැරියකට වඩා වැඩී සිටි බව කීමට ඔබට ඇති සාක්ෂි මොනවාද?

   • // ඒ කාලේ ළදරියන් සමග විවාහය සාමාන්‍ය දෙයක්.//

    so what is the problem now… ? I have been telling this for many times. And do you know that Aisha was engaded to a person called Jober( a non muslim) before Muhammad. [ I have to check the authenticity of the narration. I have to ]

   • ඉස්ලාම් ආගමට අනුව කියනවනම් දැන් අවුරුදු 9 වයසේ ඉන්න කුඩා ළමයි විවාහ කරගන්ඩ බැහැ කියල එක හොදයි හැබැයි අපි අහල තියෙනවා ලංකවේ අය එක පිලිපද්දීනවා(හොරෙන් නොපිළිපදින අය දැක නැහැ) පිටරට අය පිලිපදින්නෙන් නැහැ කියලා.
    දැන් ඔයා කලින් හේතු දෙකක් දුන්නා කිසියම් පදනමක ඉදන් අයිෂ අවුරුදු 9 දී විවාහයට සුදුසුයි කියන්ඩ. එකක අලි සමග සටන, අනෙක මුස්ලිම් නොවන අය චෝදනා නොකරන නිසා කියල මතකනේ. ඉතින් ඒ හේතු දෙක අයිෂ අවුරුදු 9 දී විවාහයට සුදුසුයි කියල මට පිළිගන්ඩ බැරි හේතු දෙකක් දුන්නනනේ. එකක් ඒ සමාජේ හැටියට ළදරියන් සමග විවාහය සුලබ වීම. අනික තාම අලි සමග සටනේදී අයිෂ අවුරුදු 19 ක් විතර වෙනවා(අයිෂ කැන්දන් ගියේ අවුරුද්ද(9)+ දශකයක යුග දිවිය(10) = 19) කියල මම කිවුවනේ. දැන් ඔයාගේ පිළිතුරේ ඒ කරුණු දෙක එහෙම නැහැ කියන්ඩ වත් මොනම හේතුවක් වත් නැහැ. අනික මම කියන්නේ නැහැ අවුරුදු 19 ක ගැහැණු ළමයෙක් ගේ ගති ලක්ෂණ අයිෂට තිබ්බ කියලා. මම කියන්නේ අයිෂට අවුරුදු 19 දී අලි එක්ක යුද්ද කල හින්ද ඒක අයිෂ නබි තුමා සමග විවාහ වීමේදී අයිෂ සාමාන්‍ය ළදරියක්ට වඩා වෙනස් වෙන්ඩ සාදකයක් නෙමේ.
    අනික් දේ තාම මම කිවුව නබි තුමාගෙන් අයිෂ යුද්දේ ගැන අද්දැකීම් ගන්ඩ ඇති කියලා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා ඔයා කියනවනේ එකෙන් මොනවත් ඔප්පු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් තාම එකෙන් ඔප්පු වෙනවා ඒකාලේ අයිෂ සාමාන්‍ය ළමයෙක් වගේ සිටි බව. ඒක තාම මටත් කියන්ඩ ඕනේ වුනේ. එකෙන්වත් ඔයාට තේරෙනවද අයිෂ අවුරුදු 9 දී අනික් ළදරියන් වගේ හිටිය කියලා.
    අනික් දේ තාම අයිෂ නබි තුමා එක්ක තරගෙට දිවුව(race) කියලා ඔයා කියනවා. නබි තුමා දුනු සටන් පුහුනුවෙද්දී(archery practicing) අයිෂ කරදර කරා කියලා ඔයා කියනවා. ඒ දෙකෙන්ම ඔප්පු වෙනවා අයිෂ නබි තුමා හා විවාහයෙන් පසු කුඩා දරුවෙක් ලෙස හැසිරුණු බව. ඒ කියන්නේ අයිෂ නබි තුමාගේ විවාහයෙන් පස්සෙත් කුඩා දරුවෙක් වගේ හැසිරිලා තියෙනවා. නැත්තම් දුනු සටන් වගේ ඒ කලේ ආරක්ෂාවට අතවශ්‍ය දේ වල නබි තුමා නිරත වෙද්දී අයිෂ ඒ ගැන තේරුම් ගත්තනම් කරදර කරන්නේ නැහැනේ.
    මේ සියලු කරුණු සලකා බැලීමේදී පෙනී යන්නේ අයිෂ මල්වර(මොකද ඔයා කියනවනේ මල්වර වෙලා කියලා) වූ නමුත් විවාහයට නොසුදුසු දරුවකු බවයි.
    මට මේකෙන් පේන කරනවා වෙන්නේ සර්ව බලදරී අල්ලා දෙවියන් (මම දෙවියන් විශ්වාශ නොකලත් මම මෙහෙම කියන්නේ ඔබ ඉතා දැඩිව දෙවියන් විශ්වාශ කරනවා කියලා හිතන හින්ද අන් අය උතුම් කොට සලකන දේ මට උතුම් නොවුවත් මිනිසකු වශයෙන් මම ගරු කරමි, ඒ දේ විනාශ නොකළ යුතුයි) නබි තුමා වෙත ළමා විවාහයන් ලෝකයෙන් ඒ යුගයෙන් අවසන් කිරීමට දුන් අවස්ථාව නබි තුමා අතින් මොනයම් හෝ හේතුවක් මත මග හැරී ඇති බවයි. එම මොහොතේ අයිෂ සමග විවාහ නොවී ඇයට රැකවරණය දුන්නේ නම් මේ වනවිට නුගත් මුස්ලිම් ජනතාවගේ ළමා විවාහයන් සිදු වන්නේ නැත.බොහෝ විට ඔවුන් ඒ පිළිබද මේ යුගයේ නොසිතනවද ඇත.තවද එකල මේ හා සමාන වැරදීම් නබි තුමා අතින් සිදු වී ඇත්නම් ඒ දේ මෙම යුගයට නොගැලපෙන්නේ නම් ඒ දේ නැවත සිදු නොවීමටද මුස්ලිම් අය මිනිසුන් වශයෙන් ක්‍රියා කළයුතු වෙයි.
    අවසන් කරනවා වන්නේ මම “එකල ළදරියන් සමග විවාහය සාමාන්‍ය දෙයක් වීමයි.” ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමයි. ඔව් ඒක මම කිවුවේ ඔයා කලින් කිවුවනේ අයිෂ අවුරුදු 9 දී වැඩුණු දරුවෙක් කියන්ඩ යුදෙව්වෝ නබි තුමා වෙත චෝදනා එල්ල නොකිරීම හේතුවක් විදිහට ගන්ඩ පුළුවන් කියලා ඒ දේ ඒකාලේ සාමාන්‍ය දෙයක් වීමෙන් පේනවා අයිෂ මේ කලේ ඉන්න අවුරුදු 9 ක දරුවෙක් හා සමාන නොවන බව පෙන්වීමට හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ.
    දැන් ඊලග කරනවා මම සම්මත දෙකක(Two Standards) පිහිටීම යන චෝදනාව වේ. මම මුලින් කිව යුත්තේ මම කිසිදු සම්මතයක නොපිහිටා සියලු කරුණු තාත්විකව , සිද්දි හා සම්බන්දව තේරුම් ගනිමින් සිටි. සම්මත බිහිවන්නේ මිනිසුන් අතිනි.
    දැන් මගේ අලුත් අදහස නම් අයිෂ නබි තුමා හා විවාහ පසුවද, මල්වර වූ සාමාන්‍ය ළදරුවකු සිතන ආකාරයට හැසිරුණු ළදැරියක් සේ හැසිරුණු බවයි. තවමත් ඔබ අයිෂ නබි තුමා හා විවාහ වීමේදී ළදැරියක් සේ නොහැසුරුනු බව කීමට හේතු සපයා නොමැත. ඔබ පසුව ඒ හේතු සැපයුවත් දැන් ඔබ කියන දේ එක්ක ඒ සියල්ල හා නොගැලපේ.

   • To loving 0v0 …
    First of all I would like to appriciate the method of your discussion. To be honest it was nice..

    what is the behaviour of Aisha after the marriage….?
    Ok let you interprete the things in your way. But to me that behaviour implies a higher degree of Love,passion, romance, relationship etc.

    Don’t say what muslims do. Say what Islam tells.

    putting shortly. In islam once a girl is attended she is ready for a marriage if she likes. Note: only if she like… If she doesn’t she can reject the proposal. Even parents can not force. [if people do; don’t blame the religion]. This aggrement of marriage is between the couple it is not against the nature.
    I have stated this in a reply of mine. texas gives 14. usa it was 10 and now increased. paris gave 11 and now 13….

    What islam say is you can marry once she is qualify enough with her permission. If Parents know their childs states and if she accept the proposal.. what is the matter… ?

    Brother… muslims change even the doctrine in the name of prophet.. So every teachings can be misunderstood due to poor knowledge. In saudi arabia how much food they waste. so is it correct… no.. if the bmw hits a tree whom you blame car or the driver…?

    And the allegation of pedophile has no basis.
    Definition of a Paedophile:
    “Pedophile: also spelled PAEDOPHILIA, psychosexual disorder in which an adult’s arousal and sexual gratification occur primarily through sexual contact with prepubescent children. The typical paedophile is unable to find satisfaction in an adult sexual relationship and may have low self-esteem, seeing sexual activity with a child as less threatening than that with an adult.” Encyclopaedia Britannica, 1998.

    So you can not bring prophet to this character…
    And even Aishas case is not like this… It was a marriage with her permision. Love and psychosxual disorder is totally different….

    I would like to debate this in a seperate blog especially with you… are you ready brother… So I can debate [with islamic teachings] let me know.

    I

  • shows girls are ready to marry even the society puts the barrier…
   And not for showing any leagal matters…

   Good try.. friend….

  • @ migara… you are brining a civilized argument… good
   in sri lanka 18 is the minimum age so below that is not civilized. but in usa 16 is the minimum age. That is not civilized to sri lanka. in txas 14 is civilized. that is not civilized both in sri lanka and usa. In islam the girl who is ready for marriage is the minimum regardless of the age..
   So that is not civilized for you i hope..

   I posted the link to show that her appearance with a baby for the reply you gave that such a girl is not ready for sex.

   hello doctor how can you say Aisha was not qualified for the marriage. If you against pedos.. why don’t you debate face to face… ;-)…

   And you know brother this narration is reported by Aisha herself. So do you believe in Aisha when she says she went to prophets house when she was 9… ?

   Or do you believe all the narrations she told..

   Why this cherry picking…? If you believe her saying then you have to beleive all the narrations she tells other wise you have double standards…

   If you don’t beleve what Aisha says then you can’t even beleive when she says she was married at 9.

   (As I said the weak hadith type ‘Shaad’ will dominate here. But ddin’t talk that)

   If you believe Aisha then she has told “there is one God who create the universe”. If you say Aisha is mad then you can not obviously belive when Aisha says she was married at 9 because she is virtually mad now…..?

 1. obage sewaya itha uthum kota salakami. eya pahada deemata ma hata wachana nathi weema gana mata sama wenna. mata elakiri ekata yanna ba mawa BAN karala thiyenne. me thread eka damme man.

  http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=632586

  eth dan dan elakiri eke wena dewal diha balan inna mata amarui. pitiye appu kiyana widihata

  http://sbslk.info/index.php/2010-04-22-12-01-04/5—/33——.html

  api pothak liyala lanakwe hamoma athata path kranna one me ayage jara wada saha munge thuppahi agame thiyena asikkitha kama pennala denna one sinhalayanta. me hamba jathiya jeewath wenne sinalayanta pin sidda wenna. munta thawath anukampa karala wadak na. ape sinhalayanta mewa dana ganna one. me site walata ennne seemitha piridak anik aya athata ape paniwide geniyanna api pothak liwoth eka godak watinawa. ee ayath me gana danuwath karanna one. pahala link eka balanna me paharayo karapu thawath thirisan wadak.

  http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=659786&page=5

   • රාල මේ ඇඩ්‍රස් එක ඉන්කමින් විතරද.

   • නැහැ, මම ඕකෙන් උත්තරත් යවනවා. හැබැයි සීමා සහිතව. මොකද ජී.මේල් එක ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රොක්සි සර්වර් එක්ක හොඳට වැඩ කරන්නෙත් නෑ. ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය වෙලාවක විතරයි පාවිච්චිය.

 2. හුජ්ජ කොල්ලනේ, අබ්දුල් නියාස් වළ කජ්ජ ගහපු එක ගැන තොපිට මොකද්ද හිතෙන්නේ? සෝක පොරකාසයක් ලියන්නෙ නැතෙයි?

  රෝහනදීර සීයා

  • අබ්දුල් නියාස් ගෙ ගල් කොල්ලද කොහෙද මූ

  • හුජ්ජ නැති කොල්ලෝ, අබ්දුල් ගියේ අල්ල ගාවට, තොට දුකද?

 3. කොල්ලනේ තොපිත් මැරිච්ච දවසට යන්නේ අල්ලාහ් ගාවට තමයි. නැතුව තොපේ ආච්චිගෙ ගෙදර නෙවෙයි.

  • alla lagata yanne kona kapapu unne seeye ,ape un marunama me polawema upadinawa .ea me jathiyai agamai reka ganna ape un mahansi wena hinda .oheta nam wala kajja gahanna laga hinda poddak parissamin weda karoth hodai .mokada oyath samahara vita kelinma yanne alla lagata wenna puluwan .nathnam mehema katha kiyanne nane

 4. රාළගේ ගොඩාක් ලිපි මම කියෙව්වා. රාළ ලියන දේවල් වලින් මන් ගොඩාක් සුවිශේෂි ලක්ෂණ දැක්කා. රාළ නොදන්න දේ කෙලින්ම දන්නෙ නෑ කියනවා. ඒ වගෙම රාළ වැරදි දේ වැරදි කියනවා. ඒක තමන්ට අවාසි උනත් වාසි උනත්.. මේ ක්‍රියාවා “අපි පිරිමි” කියල හිතන් ඉන්න ගොඩක් පිරිමින්ට කරන්න බැරි දෙයක්… ඔනෙම කෙනෙක්ට කමෙන්ට්ස් දාන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. මේ කරුණු දිහා බැලුවහම තේරෙනවා රාළ කොන්ද පණ තියෙන “නියම පිරිමියෙක්” බව. ගොඩාක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්නෙ කකුල් දෙක මැද තියෙන අවයවය හොදින් ක්‍රියාකරණ කෙනා තමයි පිරිමියා කියලා. එහෙම බලුවොත් ගැහැණියකුගේ මුහුණ දුටු පමනින් හිතට එන හැගීම් පාළනය කර ගන්න බැරි එහෙමත් නැතිනම් ගැහැණියකගේ සම දැක්ක පමණින් රාගික හැගීම් උත්සන්න වන අයත් පිරිමි වෙනවා. මම හිතන විදිහට නියම පිරිමියා කියන්නේ අටලෝ දහමෙහි නොසලෙන ගුණයට කියලයි. හරි දේ හරි ලෙසත් වරදි දේ වරදි ලෙසත් පිළි ගන්න පුලුවන් නම්, හොරුන් අතරේ හොරෙක් නොවී ඉන්න පුලුවන් නම්, පස් පවු කරන මිනිසුන් අතරේ එයින් වැලකුණු පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුලුවන් නම්, හිතට එන නොයෙකුත් මානසික සිතිවිලි වල වහලෙක් නොවී සිටිය හැකිනම් ඔහු නියම පිරිමියෙක් කියලයි බුද්ධ දෙශනා වලින් මට තේරෙන්නේ.

  අන්ත වාදියෙකු නොවන, රාළ ඔබට ජයෙන් ජය !!!!

  • We like to discuss with this “pirimiya” face to face….. in real
   We can arrange it so that I can correct myself if I wrong…..

   • Your words shows your intension brother….
    You keep the reply you sent… I can show my identity at the meeting I wish to have… I’m not a gun man… but a person who loves the critics. I don’t have a problem in the critic but I’m interested in the facts you present and which is very old but new in our country… right.. Are we playing a game here or are you trying to bring us out from the darkness.. Anyhow commenting in the facebook or in internet is the last method a person can do to express his things..

    If you really telling the truth regarding the matters (Quranic errors,sana manuscript etc…)
    then It wud be helpful for us to either find more or leave the faith…

    So how long you gonna do this in your site brother…..
    We’ll have a discussion like real men in a real place… This is happening all the world
    Ali sinna (www.faithfreedom.org) debated with Nadir Ahmed..(www.examinethetruth.com)
    But what I want is not a debate…
    So brother why you don’t discuss with dis little brother… ;-)

    And thank you for paying attention to my comment….

   • You may be an intellectual awaiting dialogue. But many Muslims are not. Questioning Quran is a crime for them. Even if I communicate you privately, there is every chance that you may divulge my identity. If it goes to wrong hands, bang! a gun shot will fire. On other hand you could be a undercover extremist spying ti get my identity. So the safest option, is to be anonymous over the internet.

    Ali Sina never debated in real life. He did through the internet and letters, and Zakir Naik chickened out of the challenge. We can always discuss it here or over the facebook. Sorry, I will not divulge myself. Call me whatever you want, but I like to celebrate my 60th birthday.

   • Fight for the truth… Like brave lions of Sri Lanka…
    Even your reply try to misguide people…
    Who said question quran is a crime….
    Discussion is for people not for you and me….
    Truth must be exposed…. yours or mine…

    And you saying if you discuss then the result is a gun shot.. :-) again try to mislead people by giving bad impression on Muslims.. Brother bother … If Zakir Naik reject the invitation it is up to him. I don’t represent any of them. only me and my understanding of faith. such letters and internel has no significnce for a person who finds the truth.

    It is good for people sitting in one side and cirtizing others…
    Life is limited you wud celebrate your 60th birthday. You love this life. but remember it is not certain. I can not say I wud live to complete my 25th year. Have to be ready to face my death whenever it comes……

    If you don’t come out what is the purpose of running this blog…
    Why why…. ?

 5. yaluwane puluwan tharam ralage me web ekata publisity ekak denna. thaman danna hama denatama ralage wordpress eke link eka forward karanna. thaman danna hama yahoo, google grroups ekakatama ralage link eka thiyena articals ywanna. thamange ID eken yawanna barinam aluthin yahoo, gmail ID ekak open karala hari forward karanna.

 6. Peramune raalagen podi illeemak karanna thiyenawa. puluwanda wenama page ekak hadanna ralage atuwawa aramba karanna hethu wechcha karunu saha mehi aramuna, ee wagema hambayange bol sadda thiyena than walata link karala lassana pituwak haduwanam me aluthin ena sama welendange as arei.. ethakota ekama de nawatha nawatha wisthara karanna wenneth naha. api dannawa rala tikak wada wadi kiyala eth eka karanna puluwan nam watinawa kiyalai mage adahasa.

 7. අනේ මන්දන්නේ නෑ මේ පෙරමුණේ රාළයා මට මොනවට ඉපදුනාද කියලා මුගේ මෙලෝ රහක් නැති වැඩ නිසා මට මව්කමත් එපා වෙලා. ‍මූ කරන තරමක් කරන්නේ ඕන නැති වැඩ ඇත්තටම මුගේ උප්පැන්න සහතිකේ ඉන්න තාත්තත් ඔහොම තමයි. කරන තරමක් කළේ ඕන නැති වැඩ තමයි. පස්සේ බැරිම තැන මට වත්තේ පොල් කඩන්න ආපු එකෙක්ගේ පිහිට පතන්න වුණා දරුවෙක් හදාගන්න. ඇත්තටම ඕකගේ තාත්තා උප්පැන්න සහතිකේ එකා නෙමෙයි. අර පොල් කඩපු එකයි. ඒක වෙන්න ඇති මූට හෙනේට ඉදලා තියෙන්නේ

  • මේක ලියපු කෙනා තමුන්ගේ අපකීර්තිමත් ජීවිත කතාව වෙන්න ඇති මේ වෙනත් කෙනෙකුට ආදේශ කරල තියෙන්නේ!සිත්වේදනාව තුනී කරගන්න.

  • යොදියේ උම්බට ඇත්තටම ලමයෙක් හම්බ උනේ නෑ… ඉස්පිරිතාලෙඩි උ මලා… මමත් බයේ හිටියෙ මොකාගෙ ලමයෙක්ට මගේ නම දෙන්න වෙයිද කියල… මොකඩ ඉතින් මුහුදෙ ‘නව්’ ගියාට පාරවල් හිටින එකක් ඇයි.. උබ කුරාණේ වැරදියට තේරුම් අරගෙන… ඒකෙ තියෙන්නෙ ගෑනුන්ට පිරිමි ගොඩක් කියල නෙමේ, පිරිමින්ට ගානු ගොඩක් කියලා.. අපෝ කොහෙද ඉතින් උබ වැස්සකටවත් පාසලකට පල්ලියකට ගිය වැස්සියෙක් ඇයි.. ඒක නෙමේ තාමත් ඉස්සර වගේ පොල් කඩන උන් පෝඉලිමෙ එනවද මම දාල ගියාට පස්සේ?

   • පව් අපේ පුතා ඌට හරියට සිංහලවත් ලියාගන්න බෑ මොකද කොලුවා පොඩිකාලේම ඉස්කෝලෙන් කට්ටි පැනලා කොලු business එක කරගෙන ඉන්න නිසා ඉතින් කට ඈ පාවිච්චි කරන්නේ පු* නේ.

   • උඹට තාමත් ඉස්සර වගේ මතක නැති ලෙඩේ තියෙනවා. පව් ඒ අහින්සකයා.. උඹ කුඩම්ම උන පලියට මගේ අම්ම වෙනව කියල හිතුවද? උඹේ පුතාට පස්ස පැත්තෙන් වන්දි ගෙවන්න උනේ උඹ ඉතින් දෙනවා කියලා මනුස්සයෙක්ට දරන්න පුලුවන් ගානට ඇයි දුන්නේ ඒ කාලේ.. අපෙ අප්පෝ.. අර අහින්සකය තම්යි ඉතින් වන්දි ගෙවලා තියෙන්නේ ඒ කියනෙනේ…

    අනේ කාලේ.. පුතාට අතින් නෙවෙයි ද ලියන්න දුන්නේ..? කටින් ද? පුදුම අම්ම කෙනෙක් තම්යි බං උඹ නම්… (බලපන් මගේ මුතු කැට වගේ! අකුරු! හරියට ප්‍රින්ට් කලා වගේ! :P)

   • නොදෝමකිං… ඉල්ලන් ඇර ගත්ත මං තුක්! විතරක්! :(

 8. පෙරමුනේ රාලව contact කරගන්න විදිහක් නැද්ද.

 9. Nice post. The information presented here was the best I could discover all day long, and I have been searching tough on the Web. I believe you ought to put this up on a large social bookmarking site, you will discover that it spreads like wildfire – Cheers – dave

 10. මෙම අඩවිය පවත්වාගෙන යන්නේ ෆන් එකටයය් සිතමි

  • එහෙම හිතා ගත්විට සිත සැනසේ නම් එසේ කළාට කම් නැත

 11. කාලීනයි , කාලෝචිතයි,මුලින්ම මේක කරගෙන යන අයට බොහෝම ස්තූතියි, ඇත්ත කොහොමත් තිත්තයි,ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 5 % ක් පමණ වෙන තම්බින්ගේ ෆර්දාවෙන් වසා සිටින සත්‍යය දිගටම එලි කරන්න, ලෝකයේ තියෙන පිළිලය ඉස්ලාම් බව කවුරුත් දන්නා නොරහසකි,

  • අපේ අඩවියේ අපි එච්චරම කුණුහරුප භාවිතා කරන්නේ නෑ. කුණුහරුප තියෙනෙන අවශ්‍ය වෙලාවට කියන්න. ඒකෙන් කියන දේ රසවත් වෙනවා. ලුණු ටිකක් දැම්මම හොද්ද රසයි. ලුණු වැඩි වුණොත් කන්න බෑ. කුණුහරුපත් එහෙමයි මහත්තයෝ. “ස්ත්‍රී චර්ම ඡේදනය” වගේ මාතෘකාවක් කතා කරද්දී කුණුහරුපය සහ ශිෂ්ටත්වය අතර මායිම බොඳ වෙලාත් යනව. ඒ වගෙම, පොඩි ළමයි මේ වගේ බරපතල මාතෘකා සහිත අඩවියක් බලනවා කියල රාළ හිතන්නෙත් නෑ.

   • The article regarding female circumsions is not islamic..
    Why you promote wrong information…..

 12. රාළ ලිපි ටික නම් අගෙයි..
  කාගෙත් වැරදි තියෙනව හම්බයො කරන වැරදි දේවල් මං අනුමත කරන්නෙ නෑ.
  ඒව එලියට ගන්න ඕන.. උන් කරන හොද එව්වත් ලියන්න..

  මේකෙන් වැරදි කරන එව්වන්ගෙ රෙදි ගලවන්න. වෛරය වපුරන ඒව නම් ටිකක් අඩු කරන්ට ස්වයං වාරණයක් කරගෙන ඉවසීමෙන් ලියන්න.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s